Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
 
THƯ MỜI 
 __________________________________________
 
DANH MỤC TÀI LIỆU
                1. Quyết định triệu tập Đại hội: 
                File: /uploads/QD trieu tap DHDCD 2022.pdf 
                2. Thư mời dự họp Đại hội: 
                File: /uploads/Giay moi DHDCD 2022.pdf 
 
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI17.
 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC